Ακαδημαϊκά Μαθήματα - Αγγλικά

Στο σχολείο μας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο μάθημα των Αγγλικών.

Με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, σύγχρονων βιβλίων και ανάλογων εποπτικών μέσων, πραγματοποιείται η εκμάθηση της γλώσσας με επικοινωνιακή προσέγγιση και σε ευχάριστο κλίμα.

Το διευρυμένο πρόγραμμα διδασκαλίας συντελεί ουσιαστικά στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών μας, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Αγγλική γλώσσα σε διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις.

Οι μαθητές δίνουν κατατακτήριες εξετάσεις στην αρχή της σχολικής χρονιάς και εντάσσονται σε ομοιογενή τμήματα σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ομαλή πορεία τους προς το επίπεδο Β2 (FCE), στόχος που, ανάλογα με τις γνώσεις τους όταν έρχονται στο Γυμνάσιο και τους προσωπικούς ρυθμούς μάθησης, είναι δυνατόν να επιτευχθεί στη Β΄ ή Γ΄ Γυμνασίου.

Δράσεις πολιτισμού

Ποικίλες και ενδιαφέρουσες είναι οι δράσεις που οργανώνουν οι εκπαιδευτικοί του τμήματος Αγγλικών

  Παρουσίαση μαθητικών εργασιών τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο σε μορφή PowerPoint με κύριο στόχο την εξοικείωση των μαθητών στο PublicSpeaking.

  Εκπόνηση διαθεματικών εργασιών (Projects).

 Minidebates σε θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των παιδιών.

 Ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων στα αγγλικά.

  Συνεργασία με εκπαιδευτικά Iδρύματα του εξωτερικού.

  Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις (MUN, EYP).

  Εκπαιδευτικά ταξίδια.

Η γλωσσομάθεια των μαθητών επαληθεύεται και πιστοποιείται με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις CambridgeESOL που διενεργούνται από το Βρετανικό Συμβούλιο

(British Council) για τα επίπεδα

KET (Key English Test): (Α΄ Γυμνασίου)

PET (Preliminary English Test): (Α΄ ή Β΄ Γυμνασίου)

FCE (First Certificate in English): (Β΄ ή Γ΄ Γυμνασίου)

CAE (Certificate in Advanced English): (Γ΄ Γυμνασίου ή Α΄ Λυκείου)

CPE (Certificate of Proficiency in English): (στο Λύκειο)

Στη Γ΄ Λυκείου γίνεται προετοιμασία για την εισαγωγή σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.