Ακαδημαϊκά Μαθήματα - Γαλλικά

Τα Γαλλικά έχουν αναμφισβήτητα μία δυναμική παρουσία στο χώρο της Ευρώπης, καθώς χρησιμοποιούνται σε τρεις εξαιρετικά ισχυρές χώρες: τη Γαλλία, την Ελβετία και το Βέλγιο. Προσδίδει αξιόλογο πλεονέκτημα για την αγορά εργασίας. Έχοντας επίγνωση αυτής της πραγματικότητας, οι καθηγητές μας υποστηρίζουν με συνέπεια και με υπευθυνότητα την επιλογή των γαλλικών, ως δεύτερη ξένη γλώσσα.

Με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, τα Γαλλικά διδάσκονται δύο ώρες την εβδομάδα, εντασσόμενες στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα. Διδάσκονται θεματικές περιοχές, οι οποίες εστιάζουν στα ενδιαφέροντα του εφήβου, όπως: καθημερινή ζωή, ελεύθερος χρόνος, σχολική ζωή, αγωγή υγείας.

Με τη διδασκαλία της Γαλλικής προσδοκούμε από τους μαθητές μας:

  • Nα κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο.
  • Nα αναπτύσσουν γλωσσολογική ικανότητα.
  • Nα εξοικειώνονται με διαφορετικά επίπεδα και είδη λόγου.
  • Nα αναπτύσσουν λειτουργικές δεξιότητες λόγου.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι μας, το σχολείο μας υιοθετεί και εφαρμόζει διδακτικές προσεγγίσεις λαμβάνοντας υπόψη του τις εξής συνιστώσες:

  1. Tην ηλικία των μαθητών
  2. Tις μαθησιακές τους ανάγκες
  3. Tο μαθησιακό τύπο τους
  4. Tα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους
  5. Tο επίπεδο γλωσσομάθειάς τους

Η υιοθέτηση διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας με εναλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο των μαθητών μας, καθώς και η χρήση διαφορετικών εποπτικών μέσων διδασκαλίας (video, διαδίκτυο, αφίσες, εικόνες, χάρτες, σχεδιαγράμματα) εξασφαλίζουν την επιτυχία των μαθητών μας, όχι μόνο στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων, αλλά και στην καθημερινή χρήση της γλώσσας.

Μορφές δραστηριοτήτων

Για την επεξεργασία και την εμπέδωση της γαλλικής γλώσσας σε δραστηριότητες-επικοινωνιακές (αλληλογραφία και επικοινωνία με μαθητές αντίστοιχης ηλικίας στη Γαλλία, εκπαιδευτικά ταξίδια, ανταλλαγές μαθητών, καλοκαιρινά μαθήματα σε συνεργαζόμενα γαλλικά πανεπιστήμια), διαδραστικές (συζητήσεις μέσω skype με σχολεία στο Παρίσι και από όλη τη Γαλλία) παιγνιώδεις-δημιουργικές (θέατρο, γαλλοφωνία, συμμετοχή σε διάφορους διαγωνισμούς)

Χρήση νέων τεχνολογιών

Το σχολείο μας, πλήρως εξοπλισμένο με διαδραστικούς πίνακες, προσφέρει και συντελεί στην ανάπτυξη της αντίληψης και κατανόησης των μαθητών.

Portfolio γαλλικής(νέα μέθοδος αξιολόγησης)

Με το Portfolio ο μαθητής μετέχει ενεργά στην αξιολόγηση και διαχείριση της μαθησιακής του πορείας. Θέτει στόχους, προτεραιότητες, καταγράφει την εξέλιξη της μάθησής του.

Διδακτικό Υλικό

Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει κείμενα,(έντυπο υλικό, βιβλιοτετράδια) θεματικές ομαδοποιήσεις λεξιλογίου, συνθετικούς/ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, δραστηριότητες, ασκήσεις. Οι διδάσκοντες φροντίζουν να εναλλάσσουν τις μορφές, τον τρόπο και τα μέσα παρουσίασης και επεξεργασίας του διδακτικού υλικού, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με την τάξη και το επίπεδο γνώσεων των μαθητών στη γαλλική γλώσσα.

Στόχος μας είναι οι μαθητές μας να αποκτήσουν στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, την ανάλογη πιστοποίηση (πτυχίο) σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, ως εξής:

Α΄ Γυμνασίου: Α1-Α2

Β΄ Γυμνασίου: Α2-Β1- SorbonneB1

Γ΄ Γυμνασίου: Β1- Β2 - SorbonneB2

Α΄ Λυκείου: Β2 - C1

Β΄ Λυκείου: C1 - C2

Στη Γ΄ Λυκείου γίνεται προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο τμήμα της Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.