Ακαδημαϊκά Μαθήματα - Γερμανικά

Μαθαίνοντας Γερμανικά οι μαθητές διευρύνουν το φάσμα της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας και ενισχύουν τη γενική γλωσσική τους ικανότητα. Παράλληλα, αναπτύσσουν δεξιότητες που θα τους εφοδιάσουν για τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Πρωταρχικός στόχος του τμήματος είναι η εξοικείωση των μαθητών τόσο με τον προφορικό όσο και με το γραπτό λόγο μέσω διερευνητικής και βιωματικής μάθησης καθώς και πολυαισθητηριακής διδασκαλίας μέσα σ’ένα ευχάριστο, συνεργατικό κλίμα.

Ηλεκτρονικά μέσα όπως η χρήση του διαδραστικού πίνακα εντάσσονται αρμονικά στη διδασκαλία του μαθήματος.

Απαραίτητο κρίνεται επίσης να καλύπτονται απόλυτα οι ανάγκες των μαθητών στα πλαίσια του μαθήματος χωρίς επιβάρυνση πρόσθετων μαθημάτων.

Το πρόγραμμα εκμάθησης της γλώσσας διακρίνεται σε δυο διαφορετικά στάδια:

  • Αρχικά, κρίνεται απαραίτητη η κατανόηση καθημερινών εκφράσεων και συμμετοχή σε απλούς διαλόγους. Ο μαθητής είναι σε θέση να εκφράζεται ικανοποιητικά στο γραπτό και προφορικό λόγο για καθημερινές καταστάσεις. (Επίπεδο πτυχίου Α1, Α2)
  • Στο επόμενο στάδιο οι μαθητές είναι σε θέση να συνθέτουν κείμενα και να κατανοούν πιο απαιτητικά ακούσματα. Μαθαίνουν ακόμη να επιχειρηματολογούν στα πλαίσια μιας ποικίλης θεματολογίας. (Επίπεδο πτυχίου Β1)

Τα στάδια εκμάθησης πιστοποιούνται

από τα διπλώματα του Γερμανικού Ινστιτούτου Goethe.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Η προσέγγιση της γλώσσας επιτυγχάνεται πλήρως μέσω της ενεργούς δραστηριοποίησης των μαθητών στην κουλτούρα του γερμανόφωνου χώρου.

Αυτό ενθαρρύνεται μέσω της συμμετοχής σε σχετικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και συναυλίες. Στα πλαίσια του σχολείου γίνεται προβολή ταινιών, διερευνώνται ποικίλα θέματα για τους σκοπούς της σχολικής εφημερίδας και παρουσιάζονται ατομικές και ομαδικές εργασίες-δραστηριότητες, οι οποίες προετοιμάζουν τους μαθητές για ανώτερα στάδια εκπαίδευσης.

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Γερμανικού Ινστιτούτου Goethe.

Οι εξετάσεις αφορούν στα επίπεδα Α1, Α2, Β1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Πιο αναλυτικά:

Α΄ Γυμνασίου: Fit in Deutsch A1-A2

B΄ Γυμνασίου: Fit in Deutsch Α2-Β1

Γ΄ Γυμνασίου: Zetifikat Deutsch B1-Β2

Α΄ Λυκείου: Zertifikat Deutsch B2-C1

B΄ Λυκείου: ZertifikatDeutschC2

Γ΄ Λυκείου: Προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις