Ακαδημαϊκά τμήματα - Ιστορία και Κοινωνικές Σπουδές

Τα λόγια του Ιπποκράτη συμπυκνώνουν άριστα τη σπουδαιότητα του εν λόγω μαθήματος:

«Την Ιστορία μελέτα παιδί μου, γιατί έτσι όχι μόνο τον εαυτό του και τη ζωή σου θα κάμεις ένδοξη και χρήσιμη στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και το μυαλό σου οξυδερκέστερο και διαυγέστερο»

Σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη ιστορικής τέχνης και η κατανόηση ότι η ιστορική γνώση είναι ο καταλληλότερος τρόπος διαφύλαξης της εθνικής μας ταυτότητας και συνείδησης.

Βασικές επιδιώξεις του διδάσκοντος είναι:

  • Να εντοπίζουν οι μαθητές κατά τη μελέτη των ιστορικών γεγονότων αίτια και αποτελέσματα
  • Να συγκρίνουν ιστορικά φαινόμενα και να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές
  • Να κατανοούν την έννοια του χρόνου και να εντάσσουν τα γεγονότα στις ιστορικές περιόδους
  • Να αντιληφθούν ότι η αξιοπιστία της ιστορικής αφήγησης θεμελιώνεται στην ορθή αξιοποίηση των πηγών

Κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διδασκαλίας ο διάλογος είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Η αφόρμηση προκύπτει από κάποια πηγή ή κάποιο οπτικοακουστικό ερέθισμα. Η όλη διαδικασία ενδυναμώνεται με ερωτήσεις κατανόησης, ομαδικές εργασίες, καταιγισμό ιδεών και εκπαιδευτικές επισκέψεις.